בית mp3 כיסוי ראש mp3 הגאון הצדיק רבי דן סגל שליט"א

הגאון הצדיק רבי דן סגל שליט"א

0

שיחות מהרב דן סגל שליט"א

אנו רואים שהקב"ה מרחם על כלל ישראל, ועושה כל טצדקי לזכות אותנו. כמה קידוש ה' יש כעת מנשים צדקניות, בנות ישראל הכשרות, שברגע ששמעו פסק, למרות שזה נוגע בציפור נפשם, ממש 'מחמדתן', מיד פרקו מעליהם.
מצינו במצרים, שהציווי של הגאולה היה "משכו ידיכם מעבודה זרה", וכעת גם כן הקב"ה מצוה אותנו "משכו ידיכם מעבודה זרה"! אנחנו צריכים לחזק מאד את הנקודה של הצניעות. זה לא פשוט. לא הייתי מדבר אבל כיון דאתינן להכי אגיד לכם מה ששמעתי ממורי ורבי הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל, כשיצא לו לדבר על הפאות כבר לפני עשרות שנים. הוא אמר אז כך: "לפני חמישים שנה כשאשה היתה באה לירושלים עם פאה היו סוקלים אותה, והפאה של אז אפילו עוור היה רואה שזו פאה, היום נכנסים אלי ואינני יודע אם זה כן או לא, אצלי זה מאוס מאד! משל למה הדבר ודמה, לאחד שאוכל בשר כשר ועושה כל ההשתדלות שייראה טריפה, מכסים ועושים כל ההשתדלות שייראה לא מכוסה, אבל אין עם מי לדבר היום, מה נעשה, אין עם מי לדבר", כך הוא אמר. אבל היום רואים שיש עם מי לדבר ברוך ה'! איכשר דרא, יש עם מי לדבר! אם כן ודאי שבדברים האלה של הצניעות מוטל עלינו עכשיו לקיים "שפרו מעשיכם"!
(נאמר בהספד על הגר"מ קופשיץ זצ"ל-
כ"ה באייר תשס"ד-ביהמ"ד חניכי הישיבות רוממה

מדברי הגה"צ ר' דן סגל שליט"א

אנחנו צריכים לשמור על הנשים והילדות, שילכו בלבוש כזה שלא יעורר חרון אף ה'. אוי! כמה יקרים וטובים באים ואומרים שיש להם נסיונות, לא מהפרוצות, אלא דוקא מנשים חרדיות שלא צנועות כראוי, ומתקשטות באופן המושך תשומת לב, והן כאבן נגף לנפשם בכל רחוב ובכל פינה. זה נורא, הרי אשת איש הוא חמור שבחמורות. כשהולכים בצורה כזאת שמושך את העין לזרים ולאחרים, או כיסוי ראש שכל כולו הפך את מטרתו להצטנע! זה נורא! כמה חרון אף כתוב על זה, כתוב בתורה 'והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית', ומבואר שם את כל הצרות שבאות על הדבר הזה, על פגם של קדושה.
נאמר "כל כבודה בת מלך פנימה", לא רק שנתבטל ה'פנימה', אלא הולכים בכל מיני לבושים,בכל מיני אופנים שרח"ל מושך וגורם הסתכלות, חמור שבחמורות! ואם ח"ו זה מביא הרהור, אוי! זה אש! מי יכול לקחת את זה על אחריותו?!
אני יודע ממה שבאים ואומרים לי, אני לא אומר דברים מסברא, אלא מידיעה. אומרים לי שיש להם נסיונות מהחרדיות יותר מאחרות, זה נורא!! זה חמור שבחמורות!! אשת איש!! ברור אצלי, אם היו יודעות מה שהן גורמות, השם ישמרנו! הן היו מתביישות מעצמן ומצטנעות צניעות אחר צניעות .
מי יכול לקחת על עצמו את האחריות הזו?! מי מסוגל להתיר לעצמו ולאחרים ללכת שלא בתכלית הצניעות?! באופן שיכול לצאת תקלה ומכשול, ה' ישמרנו. כאשר רואים כאלה ברקים ורעמים, צריכים להתחזק בשמירת הקדושה, ואל לנו לסטות למאה תירוצים ולהתיר את השרץ בק"נ טעמים ולהתעלם מהאמת, הרי זה ציפור נפשה של האומה הישראלית. ורואים שזה מהתפקידים של הדור, זה הרי נסיונות הדור".
ז. כתב רש"י (במדבר ל, יז): הגורם תקלה לחבירו הוא נכנס תחתיו לכל עונשין. נתאר לעצמנו: אשה הולכת ברחוב חצי שעה בבגד צמוד. בדרכה ראו אותה כחמישים אנשים, אשר מבלי רצונם, משכה את תשומת לבם. אין מן היושר שיסבלו לבדם בזמן שהיא זו שהחטיאה אותם, או אז כאשר כל אחד מאותם אנשים ילקה על חטאו ויסבול בגיהנום עבורו, תבוא אותה האשה לגיהנום לסבול יחד עמו, שהרי היא היתה סיבת המכשול . וכשתגמור לסבול עם הראשון שחטא, תעבור לסבול עם השני שחטא, ועם השלישי, עד שתסבול עם כל החמישים אנשים, וכל זה על חצי שעה בלבד! ומה נאמר כשהולכת כך בקביעות, ומכשילה אלפי אנשים, מתי תגמור לתקן ולכפר על עברותיה.
מקור לבוש כהלכתו

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *