בית ציטוטים

ציטוטים

מכתב מר' אהרון רוט זצ"ל, תלמיד השומר אמונים ר' אהרון ראטה זצוק"ל

יופי יהודי
0
0
בס"ד וכתב בספר "מה טובו אהליך יעקב" (לר' אהרון רוט זצ"ל, תלמיד השומר אמונים ר' אהרון ראטה זצוק"ל, עמוד ב') וז"ל : "כ"ק מרן האדמו"ר זי"ע (ר' אהרון ראטה) הקים עולו של צניעות בדורינו, בדור האחרון הזה, כי ידוע וגם מובא זאת כמה פעמים בספרי כ"ק מרן זי"ע כי הדור האחרון הזה אינו דומה כלל […]

צניעות חילונית בת"א לפני 85 שנה !

יופי יהודי
0
0
הודעות קשורות: הרב משה פינשטיין זצ"ל מרן הרב שך זצ"ל מרן החפץ חיים זצ"ל מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט”א חיזוק מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א הבן איש חי זצוק"ל הבבא סאלי זצוק"ל הרב יוסף חיים זוננפלד זצ"ל הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א חיזוק ועידוד בגדי גינס

כנס – קריית הרצוג

יופי יהודי
0
0
דברי החיזוק שנשמעו בהתאסף ראשי עם בכינוס המרכזי בשכונת 'קרית הרצוג' באולם "בית חנוך" מוצש"ק פרשת 'שמיני' פרה תשע"ו כנס קריית הרצוג – לחץ כאן   לשמיעת כל הדרשות – לחץ כאן הודעות קשורות: הרב דוב גרשון מלצר – קריית הרצוג בית חנוך הרב יהודה אריה שווארץ – קריית הרצוג בית חנוך הרב דוד הלל […]

דעת תורה כיסוי ראש – פאה

יופי יהודי
0
0
הודעות קשורות: הגאון הרב שמואל אויערבך שליט"א ציטוטים קצרים כיסוי ראש – פאה גדולי ישראל – פאה מצגת חיזוק – כיסוי ראש מצגת – כיסוי ראש הגה"צ הרב דן סגל שליט"א מרן בעל "שבט הלוי" שליט"א מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל הגאון ר' עזריאל אויערבך שליט"א מרן הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל

ציטוטים קצרים – צניעות

יופי יהודי
0
0
החפץ חיים זיע"א (גדר עולם פ"ד) "ואל יטעה אותה היצר שתנצל מן הדין מפני שהיתה צריכה להתקשט עצמה לעיני בעלה שלא תתגנה עליו, כי באמת זוהי טעות, דזהו שייך רק בביתה לבד ולא בשוק!" באורחות צדיקים )בשער הגאוה(: "וגם האשה המתקשטת לפני האנשים בזה היא מדלקת לִ בם ומכנסת הרהורים בלִ בם, ובזה ענשה גדול […]

ציטוטים קצרים כיסוי ראש – פאה

יופי יהודי
0
0
בס"ד ציטוטים מגדולי ישראל רבי יששכר דב רוקח מבלעזא זי”ע: “כל מי שלומד בשולחן ערוך ביראת שמים רואה היטב שאין חילוק בין שערות עצמן לפאה נכרית שנקרא שייטעל” אדמו”ר מסאטמר זצוק”ל: “אשה שהולכת עם פאה היא בדיוק כמו שהולכת עם שערותיה רח”ל” אדמו”ר מסטראפקופ זצוק”ל: “הדק היטב שגם השלטי גיבורים סובר כוותייהו דאסור” הרב שמואל […]

הבן איש חי זצוק"ל

יופי יהודי
0
0
הודעות קשורות: הבבא סאלי זצוק"ל הרב משה פינשטיין זצ"ל אוסף מכתבים מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט”א חיזוק הנביא ישעיהו יופי על פי ההלכה הגאון ר יהונתן אייבישיץ הגאון רבי משה צדקה שליט"א מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א

הבבא סאלי זצוק"ל

יופי יהודי
0
0
הודעות קשורות: הבן איש חי זצוק"ל מרן הגר"ש ואזנר שליט"א אוסף מכתבים ציטוטים קצרים כיסוי ראש – פאה הרב משה פינשטיין זצ"ל הגאון ר יהונתן אייבישיץ הזוהר הקדוש- הברכה והקללה הגאון ר' עזריאל אויערבך שליט"א בעלי המוסר בגדי צבעונין

מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א

יופי יהודי
0
0
הודעות קשורות: חינוך הילדים מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט”א חיזוק הרב משה פינשטיין זצ"ל מרן הרב שך זצ"ל הגאון ר יהונתן אייבישיץ מרן בעל "שבט הלוי" שליט"א מצגת חיזוק – כיסוי ראש גדולי ישראל – פאה הגאון הרב שמואל אויערבך שליט"א מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א

הגאון הרב שמואל אויערבך שליט"א

יופי יהודי
0
0
הודעות קשורות: דעת תורה כיסוי ראש – פאה מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל מרן בעל "שבט הלוי" שליט"א הגאון ר' עזריאל אויערבך שליט"א מרן הגאון הרב משה שטרנבוך שליט"א הרב בן ציון אבא שאול זצוק"ל ציטוטים קצרים כיסוי ראש – פאה מצגת חיזוק – כיסוי ראש מצגת – כיסוי ראש כנסים בנושא כיסוי ראש – פאה

הרב יוסף חיים זוננפלד זצ"ל

יופי יהודי
0
0
  “המצווה הכי גדולה היא להסביר לבנות ישראל לילך בצניעות… חז”ל אמרו בזכות נשים צדקניות נגאלו ממצרים ובזכותן ניגאל, לכן היצר הרע שם כל כוחו ומאמציו בעניין הצניעות… וכל הצרות זהו הגורם לזה". “מרא דארעא דישראל” ממסכת חייו של הגאון מרן רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק”ל מובא (בעמוד רעט) בתוך דברי מכתב קדשו. הודעות קשורות: מרן […]

הזוהר הקדוש- הברכה והקללה

יופי יהודי
0
0
מחזק מאד הודעות קשורות: ספרים וחוברות הרב דתהילות ישראל ציטוטים קצרים – צניעות עלונים וספרים צניעות, חינוך ילדים ועוד בגדי צבעונין הנביא ישעיהו יופי על פי ההלכה אמה של מלכות הגאון ר יהונתן אייבישיץ הרבנית ר שפירא

הגאון ר' עזריאל אויערבך שליט"א

יופי יהודי
0
0
לכבוד האברכים העוסקים בחיזוק הצניעות. באשר לבקשתכם שאכתוב את אשר על ליבי בענין הפאות המצויות כיום, הנה המבוגרים שבינינו בודאי זוכרים כיצד היתה נראית צורת הפאות שהלכו בעבר, לפני שלושים וארבעים שנה, שהיו השערות יציבות ועומדות במקומם כמקשה אחת, ולא כצורת הפאות שהולכים בהם היום שהשערות מתפשטות להלן מן הראש ונעות ונדות, אשר פאות כאלו […]

הגה"צ ר' אליהו וינטרוב זצ"ל

יופי יהודי
0
0
אם כי אכן אין בידינו להבין דרכי שמים בהפסק דין, אך יש את אופן ביצוע הפסק דין, כי הלא האפשרות לקיים פס"ד מות רח"ל על אותו שגזרו עליו הוא בכל האופנים שבעולם, ומ"מ ההשגחה העליונה בוחרת לבצע דוקא באופן מסוים, וזה כבר כדי לדבר אלינו ולומר לנו מה רוצים מאיתנו, ומה תובעים מאיתנו בשמים. אופן […]

מרן בעל "שבט הלוי" שליט"א

יופי יהודי
0
0
  מרן הרב שמואל הלוי וואזנר קטעים ממכתב מרן בעל "שבט הלוי" שליט"א ישמח ליבנו על אשר שמענו שנשים קבלו על עצמן לדקדק בצניעות, וחזרו למנהג ישראל מקדמת דנא, לכסות ראשן במטפחת ולא בפאה נכרית, כדי לצאת ידי דעת כל הפוסקים. מה טוב ונאה דבר זה וכמה גדר טהרה וגדר קדושה מתוסף בכך וודאי שזכותן […]

בעלי המוסר

יופי יהודי
0
0
אורחות צדיקים "וגם האשה המתקשטת לפני האנשים בזה היא מדלקת ליבם ומכנסת הרהורים בליבם… שהיא נותנת מכשול לפני רבים…" (ארחות צדיקים – שער הגאוה) רבינו יונה שערי תשובה "וצריכה האשה שתהא צנועה ונזהרת שלא יסתכלו בה בני אדם חוץ מבעלה…" (רבינו יונה, אגרת התשובה – אות נח) הודעות קשורות: ציטוטים קצרים – צניעות מרן הגראי"ל […]

מרן הגר"ש ואזנר שליט"א

יופי יהודי
0
0
מרן הגר"ש ואזנר שליט"א בלתי אפשרי שאם בישראל תגדל דורות אם לא תעשה מה שמייחד בטבע הקדושה של בת ישראל, והוא מטעמי צניעות שאמרו חז"ל "שער באשה ערוה", אבל איזה זיוף הוא זה שמכסים השערות, אם יש שערות, בפאה נכרית כזאת שעוד מגרה היצרים יותר מהשערות עצמן, איזה זיוף הוא זה! ומה נעשה במלבושים הקצרים […]

מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל

יופי יהודי
1
0
בס"ד. אוסף מכתבים וציטוטים מתלמידיו של מרן הגרי"ש אלישיב על פאה נכרית. עדות מרן הרב שמואל אויערבך שליט"א פעיה"ק ירושלים תובב"א ב"ה, יום שנכפל בו כי טוב- אין טוב אלא תורה ערב חג השבועות זמן מתן תורתינו ה' תשס"ד הן בעניי כבר פירסמתי מכבר בדבר הגדול והנשגב ביסוד קדושת וטהרת ישראל נועם וחן הצניעות בבנות […]

בגדי צבעונין

יופי יהודי
0
0
בגדי צבעונין בחז”ל מוצאים בכמה וכמה מקומות שלבישת בגדים צבעוניים זהו דבר המביא לידי הרהור ותקלה ובפרט הצבע האדום שהוא הגרוע מכל, ויש גם מלאך מיוחד מן השמים שתפקידו להפיל לעבירה גברים על ידי הבגדים הצבעוניים של הנשים. כרבלתא בגמרא (מסכת ברכות כ.) מסופר שדורות הראשונים מסרו נפשם על קידוש השם, ומה הייתה מסירות נפשם? […]

מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט”א חיזוק

יופי יהודי
0
0
דברי חיזוק ממרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט”א מתוך הספר “ארחות יושר” (עמודים עז-עח ערך צניעות) אמרו (פסיקתא רבתי פמ”ה) אין לך חבה לפני המקום מן הצניעות, והסמ”ק מנה צניעות מצות עשה (מובא במ”ב סי’ ג’ בביאוה”ל),ובפרט בנשים שהזהירו מאד חז”ל על זה ואמרו (בראשית רבה פי”ח ב’) ויבן ה’ את הצלע, התבונן מאין לבראתה ממקום שהוא […]

הנביא ישעיהו

יופי יהודי
0
0
הנביא ישעיהו הנביא ישעיהו פרק מתוך החוברת: "דברי חיזוק בקיום מצות צניעות בת ישראל". בתקופת התנ"ך עדיין היו לעם ישראל נביאים שתפקידם היה להזהיר את העם מהפורענות המתרגשת לבוא בעקבות חטאיהם. עם ירידת הדורות, ככל שרבו החטאים, מתקיימת בנו הקללה הנוראה שממנה מזהיר אותנו ה' יתברך בספר דברים והיא הסתר הפנים. לא עוד נביאים וניסים […]

יופי על פי ההלכה

יופי יהודי
0
0
יופי על פי ההלכה מובא במדרש תנחומא (כי תשא סימן לא) "הלוחות ראשונות על שנתנו בפומבי, לפיכך שלטה בהם עין הרע ונשתברו. וכאן אמר לו הקדוש ברוך הוא אין לך יפה מן הצניעות, שנאמר, וּמָה ה' דּוֹרֵשׁ מִמְּךָ כִּי אִם עֲשׂוֹת מִשְׁפָּט וְאַהֲבַת חֶסֶד וְהַצְנֵעַ לֶכֶת" (מיכה ו, ח).   התורה מספרת לנו ששרה אמנו, […]

הגאון ר יהונתן אייבישיץ

יופי יהודי
0
0
הגאון ר יהונתן אייבישיץ בעל היערות דבש זצ"ל בזכות שהאשה צנועה אף בביתה תנצל ממלאך המות מלא עינים. בספר שולחן הטהור (לבעל שומר אמונים שער קיום המצות פ"ד) כתב שזכות הזהירות בצניעות יכולה לבטל אפילו דין גזירת מיתה מעל האדם. הודעות קשורות: מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט”א חיזוק מרן הגר"ש ואזנר שליט"א מרן הגראי"ל […]

מרן החפץ חיים זצ"ל

יופי יהודי
0
0
החפץ חיים "ואל יטעה אותה היצר שתנצל מן הדין מפני שהיתה צריכה להתקשט עצמה לעיני בעלה שלא תתגנה עליו, כי באמת זוהי טעות, דזה שייך רק בביתה לבד, ולא בשוק!" (מרן החפץ חיים זיע"א. גדר עולם פ"ד) ה'חפץ חיים בסוף הגלות, כאשר הוא כעת, יש מלחמה נוראה מאוד בין הקדושה לטומאה, והטומאה מפיל חיצים נוראים, […]

מרן הרב שך זצ"ל

יופי יהודי
0
0
העתק כמה קטעים מתוך הספר "אורחות הבית" "עובדות, הנהגות, מאמרים ושיחות מרבן ומאורן של ישראל הגאון האמיתי מרן רבי אלעזר מנחם מן שך זצוק"ל" אשר נלקטו על ידי נכדו הגר"א ברגמן שליט"א (עמודים קנ-קנב) תחת הכותרת "אסונות הדור – בגלל חוסר צניעות" הקפדה יתירה הקפיד רבינו בעניני צניעות, הן צניעותן של בנות ישראל – והן […]

הרב משה פינשטיין זצ"ל

יופי יהודי
0
0
הגאון הרב משה פינשטיין זצ"ל אגרות משה אבן העזר סימן יז. מכתב לנשים בעניין גודל הצניעות והזהירות בה. הנה ענין צניעות לנשים הוא חיוב  גדול ומדאורייתא על הנשים, לא רק על הנשואות שלהן אסרה תורה אף לגלות שער ראשיהן, וכל שכן לגלות מבשר הגוף מהמקומות שצריכות לכסותן, אלא גם על הבתולות, אף שלהן אין איסור […]